Oprettelse af behandlingstestamente

Pr. 1.1.2019 trådte en ny lov i kraft, som giver mulighed for at oprette et såkaldt behandlingstestamente.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er et behandlingstestamente?
  2. Hvad er ændret i behandlingstestamenter?
  3. Hvordan opretter jeg et behandlingstestamente?

 

Hvad er et behandlingstestamente?

Formålet med et behandlingstestamente er at sikre, at dine ønsker i forhold til livsforlængende behandling bliver fulgt i en situation, hvor du ikke længere er i stand til at udtrykke disse ønsker.

I et behandlingstestamente kan der træffes bestemmelse om, at der ikke ønskes livsforlængende behandling i tre specifikke situationer:

  1. hvor man er uafvendeligt døende.
  2. hvor sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at man varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.
  3. hvor behandlingen kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vurderes at være meget alvorlige eller lidelsesfulde.

Endvidere er det i et sådant testamente fx på grund af demens, og hvor man afviser en sundhedsfaglig nødvendig behandling.

 

Hvad er ændret i behandlingstestamenter?

Det nye i forhold til de tidligere brugte livstestamenter er, at beslutninger truffet i et behandlingstestamente er bindende for sundhedspersonalet, hvor det før blot var vejledende. Sundhedspersonalet er således forpligtet til at undersøge, om patienten har oprettet sådan et testamente og følge eventuelle bestemmelser truffet heri.

Patientens nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig kan ikke modsætte sig patientens bestemmelser i et behandlingstestamente. Dette gælder dog ikke, hvis patienten selv har bestemt, at fravalg af behandling kræver accept fra en eller flere af de nævnte personer. Har du oprettet en fremtidsfuldmagt, som også omfatter personlige forhold? Ønsker du også at oprette et behandlingstestamente? Så er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at det skal fremgå udtrykkeligt af testamentet, hvis fuldmagtshaver skal have den endelige beslutningsret. Ellers vil patientens bestemmelser om livsforlængende behandling i et behandlingstestamente altid skulle respekteres.

 

Hvordan opretter jeg et behandlingstestamente?

Et behandlingstestamente skal som udgangspunkt oprettes digitalt via sundhed.dk og bliver herefter indberettet til et elektronisk register, som føres af Sundhedsdatastyrelsen.

Det er altid muligt at tilbagekalde eller ændre denne form for testamente. Et livstestamente, der er oprettet før 1.1.2019, vil fortsat være gældende.

Har du brug for hjælp?

Vores advokater har stor erfaring med oprettelse af behandlingstestamenter. Du er derfor i trygge hænder ved os. Vi har, som en del af Advokatgruppen, været eksperter i oprettelse af testamenter siden 1987.