Ægtefællens fortrinsret og udløsningsret


Afdødes aktiviteter

Her kan du læse om ægtefællens fortrinsret og udløsningsret.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Delingsformue
  2. Særeje
  3. Ægtefællens ret til forlods at udtage særlige genstande
  4. Ægtefællens ret til suppleringsarv

 

Delingsformue

Den længstlevende ægtefælle har ret til indenfor sin bos- og arvelod at overtage aktiver, der er indgår i delingsformuen, til vurderingsbeløbet. Ønsker en arving samme aktiv, går ægtefællens ret forud. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke aktiver, der har særlig erindringsværdi for en særlivsarving (førstafdødes særbarn).

Overstiger værdien af aktivet ægtefællens bos- og arvelod, kan ægtefællen betale det overskydende beløb kontant til boet.

 

Særeje

Den længstlevende kan af den afdødes fuldstændige særeje overtage aktiver til vurderingsbeløbet indenfor sin arvelod. Ønsker en arving samme aktiv, går ægtefællens ret forud, idet der dog gælder en tilsvarende undtagelse vedrørende aktiver, der har særlig erindringsværdi for en særlivsarving.

Ægtefællen har ikke ret til at betale det overskydende beløb kontant til boet, hvis værdien af aktivet overstiger arvelodden – medmindre det pågældende aktiv ejes af ægtefællen og boet i lige sameje.

Reglerne om ægtefællens fortrinsret og udløsningsret gælder ikke aktiver, der er rådet over ved testamente.

Kan du forudse en tvist mellem din ægtefælle og dine øvrige arvinger – særligt måske dit særbarn – omkring ovenstående, kan du allerede nu i et testamente tage stilling til, hvem der skal udtage hvilke aktiver, når du går bort.

 

Ægtefællens ret til forlods at udtage særlige genstande

Ægtefællen har ifølge gældende regler mulighed for forlods at udtage genstande, som udelukkende tjener til personligt brug, hvis værdien ikke står i misforhold til ægtefællernes formueforhold. Typiske eksempler er tøj, ure, smykker, billeder eller lignende.

Tilsvarende regel gælder genstande, som er erhvervet til mindreårige børns brug.

Der er her tale om en tvangsarveregel, hvilket betyder, at den ikke kan fraviges ved testamente. Dette er værd at holde sig for øje, når du skal oprette testamente. Har testator rådet over et aktiv i strid med ægtefællens forlodsret, er ægtefællen ikke forpligtet til at respektere bestemmelsen.

 

Ægtefællens ret til suppleringsarv

En anden tvangsarveregel er ægtefællens ret til at udtage så meget af boet, at værdien heraf sammenlagt med længstlevendes egen bos- og arvelod samt fuldstændige særeje ikke overstiger kr. 870.000 (2024-niveau).

Ægtefælleudlæg (som reglen også kaldes) er en egentlig skifteform, og den er derfor ikke nærmere behandlet i dette afsnit om kvalitative regler, idet det alene skal nævnes, at reglen både er kvantitativ og kvalitativ forstået på den måde, at ægtefællen udtager alle genstande i boet, hvis værdien af genstandene ikke overstiger den beløbsmæssige grænse.

Ugifte samlevende er også omfattet af reglerne om suppleringsarv, reglerne om forlods udtagelse af genstande til personligt forbrug samt reglerne om fortrins- og udløsningsret, hvis du vel at mærke opretter et udvidet samlevertestamente, hvori du skriver, at reglerne skal gælde. Læs mere om et udvidet samlevertestamente her.

Har du brug for hjælp?

Vi er en del af Advokatgruppen, og kan derfor rådgive dig med stor erfaring. Vi kan også kombinere rådgivningen med andre emner inden for familieret, men også inden for andre retsområder.

Vi er mere end 50 kvalificerede medarbejder, og vi har eksperter inden for mange områder. Hold dig ikke tilbage med at kontakte os.