Uskiftet bo

Når samtalen falder på arveloven, er juraen kompleks og reglerne mange. Verden bliver sort-hvid. Børn deles op i fællesbørn og særbørn. Arven deles op i tvangsarv og friarv. Din livsledsager bliver juridisk stillet efter, om I var gift eller samlevende.

Det forholder sig nemlig sådan, dine børn er tvangsarvinger. Det betyder, de arver hele din formue, hvis I er ugift og uden testamente. Er I gift, er det halvdelen af formuen, de arver, og er I gift med testamente, kan andelen begrænses til 6,25 procent. Der er altså en verden til forskel i økonomien for din overlevende livsledsager. Er I gift, er der endda mulighed for, at din efterladte kan sidde i uskiftet bo.

Kontakt os i dag

Udfyld vores kontaktformular, så ringer vi dig op – ganske gratis. Du har også mulighed for at ringe direkte på vores hovednummer 70 10 13 30. Den første, indledende samtale er altid gratis.Har du brug for et møde med os til at vende din situation, tager vi gerne et online eller fysisk møde med dig og dine nærmeste.

 

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører.

  1. Hvad betyder uskiftet bo?
  2. Fordele ved uskiftet bo
  3. Ulemper ved uskiftet bo
  4. Hvem kan sidde i uskiftet bo?
  5. Hvordan gør vi det i praksis?
  6. Alternativer til at sidde i uskiftet bo
  7. Husk at tænke på dine særbørn

Hvad betyder uskiftet bo?

Med uskiftet bo er det muligt at udskyde dit dødsbos opdeling, indtil din overlevende ægtefælle ønsker at skifte boet – eller selv dør. Uskiftet bo er en mulighed, der kun tilfalder ægtefæller. Det er kun aktuelt, hvis der er børn i billedet.

Der er altså ikke tale om, at børnene bliver gjort arveløse, men at deres arv bliver udskudt, indtil boet en dag skal gøres op.

Da der er tale om, at det er børnene, som må udskyde deres tvangsarv i uskiftet bo, kan det være, de skal give samtykke. Har I fællesbørn, er det din overlevende ægtefælle, som helt og aldeles bestemmer, om det er bedst at sidde i uskiftet bo eller ej.

Er der til gengæld særbørn i billedet, er situationen en anden. Særbørn er børn, I ikke har i fællesskab, og i dette tilfælde er det kombinationen af uskiftet bo og særbørn, der kan give problemer. De er nemlig tvangsarvinger til din formue. Er særbørnene myndige, skal de give deres skriftlige samtykke. Er børnene endnu ikke myndige, er det deres værge og statsforvaltningen, der skal give samtykket.

Særbørn er ikke forpligtede til at give dette samtykke. Derfor bør du overveje at oprette et testamente, så din ægtefælle kan skifte boet og alene udbetale tvangsarven til dine særbørn. Dermed får det ikke store økonomiske konsekvenser for din efterlevende ægtefælle.

 

Fordele ved uskiftet bo

De klare og entydige fordele ved at sidde i uskiftet bo er, at din overlevende ægtefælle har økonomisk mulighed for at fortsætte tilværelsen efter dig. Det kan nemlig være mere end almindeligt svært finde arven i boet. Især hvis jeres formue er bundet op i huset.

Din ægtefælle er ikke tvunget til at sidde i uskiftet bo. Det står vedkommende frit for at opgøre boet og fordele arven, når du går bort. Med et forhåndssamtykke fra dine særbørn sikrer du dog, at din efterladte ægtefælle har muligheden for at udskyde opdelingen og blive siddende i huset. Det er virkelig værd at overveje, hvis I har hjemmeboende fællesbørn, som ikke har brug for en flytning oveni alting.

Ved at sidde i uskiftet bo slipper I også for at skulle betale omkostningerne for opgørelsen af dødsboet. Papirarbejdet for at sidde i uskiftet bo koster kun en retsafgift på 500 kroner. Plus eventuel bistand i forbindelse med at udarbejde dokumenterne.

Når din ægtefælle sidder i uskiftet bo, forsætter husholdningen som hidtil. Der må købes ferier, renoveres hus og skiftes bil fra tid til anden. Der er fuld råderet over den formue, der før var jeres fælles. Men det skal ske med respekt for boet, og én af de absolut største ulemper ved at sidde i uskiftet bo er misbrugsreglerne.

 

Ulemper ved uskiftet bo

Din ægtefælle må ikke misbruge råderetten over det uskiftede bo. Arvingerne har stadig krav på deres retmæssige arv. Derfor er der mange regler, klare som uklare, for, hvordan boet skal forvaltes. Din ægtefælle vil altid i et eller andet omfang skulle stå på mål for forbrug og investeringer. Arvingerne har nemlig krav på, at deres arv forvaltes ordentligt, mens din ægtefælle råder over den.

Der er tale om konkrete vurderinger, når retten tager stilling til, om der finder et misbrug sted. Uhyrligt overforbrug, store gaver og arveforskud, uforsvarlige investeringer og uforholdsmæssigt store pensionsindbetalinger er typisk ting, retten vurderer som værende misbrug. Er der sket misbrug, skal boet gøres op – og arvingerne kompenseres af din ægtefælle.

Det er arvingerne, der skal anmelde et eventuelt misbrug til skifteretten. Herefter skal din ægtefælle fremlægge oplysninger om bo, formue, forbrug og investeringer. Det er ikke en rar situation for nogen af parterne, og det sker ofte, at den slags stridigheder opstår – og ender i Retten. Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvad denne type konflikter kan gøre for relationerne mellem de efterladte. Det er da også klart reglerne om misbrug, der bør få jer til at overveje kraftigt, om uskiftet bo er ønskeligt.

Uskiftet bo kræver samtykke fra dine særbørn

Det kan være svært at få, mens du lever. Det kan være endnu sværere at få for din ægtefælle, når du først er gået bort – afhængigt af jeres relationer. Har I ønsker om at sidde i uskiftet bo, bør I sikre en såkaldt forhåndssamtykkeerklæring fra særbørnene, mens I begge lever. Samtykket er uigenkaldeligt for særbørnene, mens din ægtefælle kan vælge at gøre boet op, når det passer.

Alt det, der tjenes, mens din ægtefælle sidder i uskiftet bo, indgår som hovedregel i boet

Det vil sige, at dine særbørn får en større arv, hvis din ægtefælle øger formuen efter din død. Det kan jo selvfølgelig være positivt, hvis alle parter er indforståede med dette. Boet kan dog skiftes, hvis din ægtefælle modtager en arv eller anden formue, som ikke skal deles med dine særbørn. Til gengæld indgår hverken din eller din ægtefælles livsforsikringer og pensionsudbetalinger som en del af det uskiftede bo.

Din ægtefælle kan ikke indgå nyt ægteskab, før boet er skiftet

Ægteskab betyder i princippet formuedeling, og derfor skal boet gøres op, inden din ægtefælle kan gifte sig igen. Det kan igen have betydning for salg af hus og lignende. Samliv og papirløse forhold er naturligvis tilladt, medmindre andet er angivet i særbørnenes forhåndssamtykke.

Din ægtefælle bliver ansvarlig for din gæld.

Gæld afvikles normalt i forbindelse med afvikling af dødsboet, og da det jo ikke sker i et uskiftet bo, har kreditorerne mulighed for at hente pengene hos din ægtefælle. Din ægtefælle kan indrykke en meddelelse, et såkaldt proklama, i Statstidende om din bortgang, og at eventuelle ukendte kreditorer har otte uger til at gøre sig bemærket. Herefter frafalder al ukendt gæld – medmindre den er til Skat. Viser det sig, at dit bo er insolvent, kan din ægtefælle sige nej tak til at sidde i uskiftet bo, og så gør en bobestyrer boet op på sædvanlig vis.

Din ægtefælle overtager din skattemæssige stilling

For de fleste har det ikke den store betydning, men er dine formueforhold komplekse, bør din ægtefælle drøfte situationen med en advokat, inden der vælges at sidde i uskiftet bo.

Hvem kan sidde i uskiftet bo?

Det er som sagt ægtefæller med børn, der kan sidde i uskiftet bo. Herudover er det alene delingsformuen, som man kan sidde i uskiftet bo med. Dette vil således sige, at hvis I har oprettet ægtepagt med fuldstændigt særeje for førstafdøde, kan den efterlevende ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo med dette særeje.

Du og din ægtefælle må heller ikke være separerede ved din bortgang. Har I kun fællesbørn, er det din ægtefælles beslutning, om boet skal forblive uskiftet ved din død. Har du særbørn fra andre forhold, skal der altså et samtykke fra dem til, før din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

Endelig må du eller din ægtefælle ikke være under konkurs, ligesom din ægtefælle skal have midlerne og evnerne til at drive boet videre efter din død. Altså skal forpligtelser, afdrag og løbende vedligeholdelser kunne klares af din efterladte ægtefælle. Ellers skal dødsboet skiftes på normal vis.

 

Hvordan gør vi det i praksis?

Hvis alle betingelserne for at sidde i uskiftet bo er til stede, sender din ægtefælle en formueopgørelse, som viser alt, hvad I har haft af fælles ejendele og forpligtelser. Derudover skal der sendes en blanket om ’anmodning om uskiftet bo’ – hvis I altså kun har fælles børn. Er der særbørn på din side inde i billedet, skal de som nævnt give deres samtykke, før det uskiftede bo bliver godkendt.

500 kroner og en behandlingstid senere er det uskiftede bo en realitet. Vi anbefaler dog, at I altid overvejer alternativerne, da der er så mange potentielle faldgruber, når man sidder i uskiftet bo med særbørn i billedet. Er der råd til at skifte umiddelbart efter dødsfaldet, vil det i langt de fleste tilfælde være at foretrække. I er altid velkomne til at kontakte os for at høre vores konkrete vurdering af jeres situation.

 

Alternativer til at sidde i uskiftet bo

I rigtig mange tilfælde vil der være store fordele i at skifte boet med det sammen. Især når der er særbørn i billedet. For mange vil et godt testamente i stedet være at foretrække, for her har du muligheden for at sikre din ægtefælle bedst muligt.

Med et testamente kan du sikre, at din ægtefælle kan beholde 93,75 procent af jeres samlede formue, så de 6,25 procent, børnene skal have til deling, ikke slår bunden helt ud af din ægtefælles økonomi, når boet skal skiftes.

Har I udelukkende fællesbørn, er der sjældent de helt store problemer, for så skal jeres børn jo nok arve på et eller andet tidspunkt. Det bliver straks værre, når særbørnene kommer ind i billedet. For det kan være meget svært at vurdere, hvordan alle parter sikres den andel af arven, du ønsker skal tilkomme dem.

 

Husk at tænke på dine særbørn

Ofte er fordelingen af arven mellem børn og særbørn årsag til splid og konflikter i arvesager, og der er mange følelser i spil – og i klemme. Hvor det ikke er det store problem at minimere arven til fællesbørnene. De står til at arve senere, når din ægtefælle går bort, er det mere indviklet med særbørnene.

Når man minimerer børnenes arv i testamentet, handler det som regel om at sikre sin ægtefælle – og ikke om at fratage børnene deres arv fra deres forældre. Med særbørn bliver det straks værre. Lad os sige, du har tre børn. Et fra et tidligere forhold og to med din nuværende ægtefælle – som også har et barn fra tidligere. Du sikrer din ægtefælle bedst muligt, så dine børn kun arver en tredjedel af de godt seks procent, altså godt to procent hver. Når din ægtefælle dør, arver jeres fællesbørn og hendes særbarn så hele formuen – til sandsynligvis stor frustration for dit særbarn, som er blevet spist af med to procent.

Den slags situationer kan du undgå ved at oprette et fælles testamente med din ægtefælle, så alle fællesbørn og særbørn bliver ligestillet. Eller måske bare lidt bedre stillet, når din ægtefælle dør.

Forbered jer godt – for de efterladtes skyld

Reglerne er som bekendt indviklede, når vi taler om arveloven, spørgsmålene er svære, og konsekvenserne kan være enorme. Derfor anbefaler vi, at I tager stilling til mest muligt i god tid i forvejen. Tal situationen godt igennem, og tal med jeres børn og særbørn, hvis de er voksne nok til at tale om den slags. Indhent gerne forhåndstilladelser til at sidde i uskiftet bo hos jeres respektive særbørn, og lad dem forstå, at det er jeres ønsker. Hellere have tilladelserne og ikke få brug for dem end omvendt.

Skriv et godt testamente, så I er sikre på, jeres sidste viljer sker fyldest. Er jeres ejendele og ejendomme den mindste smule komplicerede, eller er familierelationerne, anbefaler vi på det kraftigste, at I rådfører jer med en advokat. Det er penge givet godt ud, for der er potentielt tale om familiefred såvel som sjælefred.

Kontakt os i dag og få erfaren og specialiseret rådgivning

Vi har set og hørt det meste før, og vi er klar til at vejlede jer til et skræddersyet testamente – eller gode forudsætninger i uskiftet bo. Du har mulighed for at udfylde kontaktformularen på siden her eller ring til vores hovedkontor i Horsens alle ugens hverdage på 70 10 13 30. Vi rådgiver familier i hele Danmark og tager altid gerne et møde med dig online, hvis du ikke bor i nærheden af vores tre kontorer i henholdsvis Horsens, Aarhus og Fredericia. Du kan se vores prisliste lige her.

Ofte stillede spørgsmål

Papbørn og/eller bonusbørn bliver juridisk betegnet som særbørn. Særbørn arver kun efter sine biologiske forældre. Størrelsen på arven afhænger af arvelovens bestemmelser, herunder om der er oprettet testamente. Et særbarn vil dog altid været berettiget til minimum sin tvangsarv efter sine biologiske forældre.
Har I både særbørn og fællesbørn, er det muligt at skifte med særbønene, så den længslevende kun sidder i uskiftet bo med jeres fællesbørn.
Det er alene muligt at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, medmindre særbørnene giver tilladelse hertil. Hvis i udelukkende har fællesbørn, kan I vælge at længstlevende skal sidde i uskiftet bo enten indtil længstlevende selv dør, eller hvis længstlevede ønsker at skifte i levende live.
Når du sidder i uskiftet bo, må du ikke misbruge din råderet over boet, da der er arvinger, som har krav på, at deres arv forvaltes ordentligt. Misbrug kan f.eks. være overforbrug eller store, uforsvalige investeringer.
Længslevende kan ikke sidde i uskiftet bo, hvis førsteafdøde særbørn ikke ønsker at give deres samtykke hertil. Derudover er uskiftet bo ikke muligt, hvis I er sepererede på bortgangstidspunktet eller hvis den ene af jer er gået konkurs.