Ægtefællens fortrinsret og udløsningsret


Afdødes aktiviteter

Her kan du læse om ægtefællens fortrinsret og udløsningsret. Hvis du har spørgsmål. er du meget velkommen til at kontakte til os.

1) Delingsformue

Den længstlevende ægtefælle har ret til indenfor sin bos- og arvelod at overtage aktiver, der er indgår i delingsformuen, til vurderingsbeløbet. Ønsker en arving samme aktiv, går ægtefællens ret forud. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke aktiver, der har særlig erindringsværdi for en særlivsarving (førstafdødes særbarn).

Overstiger værdien af aktivet ægtefællens bos- og arvelod, kan ægtefællen betale det overskydende beløb kontant til boet.

2) Særeje

Den længstlevende kan af den afdødes fuldstændige særeje overtage aktiver til vurderingsbeløbet indenfor sin arvelod. Ønsker en arving samme aktiv, går ægtefællens ret forud, idet der dog gælder en tilsvarende undtagelse vedrørende aktiver, der har særlig erindringsværdi for en særlivsarving.

Ægtefællen har ikke ret til at betale det overskydende beløb kontant til boet, hvis værdien af aktivet overstiger arvelodden – medmindre det pågældende aktiv ejes af ægtefællen og boet i lige sameje.

Reglerne om ægtefællens fortrinsret og udløsningsret gælder ikke aktiver, der er rådet over ved testamente.

Kan du forudse en tvist mellem din ægtefælle og dine øvrige arvinger – særligt måske dit særbarn – omkring ovenstående, kan du allerede nu i et testamente tage stilling til, hvem der skal udtage hvilke aktiver, når du går bort.

Ægtefællens ret til forlods at udtage særlige genstande

Ægtefællen har ifølge gældende regler mulighed for forlods at udtage genstande, som udelukkende tjener til personligt brug, hvis værdien ikke står i misforhold til ægtefællernes formueforhold. Typiske eksempler er tøj, ure, smykker, billeder eller lignende.

Tilsvarende regel gælder genstande, som er erhvervet til mindreårige børns brug.

Der er her tale om en tvangsarveregel, hvilket betyder, at den ikke kan fraviges ved testamente. Dette er værd at holde sig for øje, når du skal oprette testamente. Har testator rådet over et aktiv i strid med ægtefællens forlodsret, er ægtefællen ikke forpligtet til at respektere bestemmelsen.

Ægtefællens ret til suppleringsarv

En anden tvangsarveregel er ægtefællens ret til at udtage så meget af boet, at værdien heraf sammenlagt med længstlevendes egen bos- og arvelod samt fuldstændige særeje ikke overstiger kr. 790.000 (2020-niveau).

Ægtefælleudlæg (som reglen også kaldes) er en egentlig skifteform, og den er derfor ikke nærmere behandlet i dette afsnit om kvalitative regler, idet det alene skal nævnes, at reglen både er kvantitativ og kvalitativ forstået på den måde, at ægtefællen udtager alle genstande i boet, hvis værdien af genstandene ikke overstiger den beløbsmæssige grænse.

Ugifte samlevende er også omfattet af reglerne om suppleringsarv, reglerne om forlods udtagelse af genstande til personligt forbrug samt reglerne om fortrins- og udløsningsret, hvis du vel at mærke opretter et udvidet samlevertestamente, hvori du skriver, at reglerne skal gælde. Læs mere om et udvidet samlevertestamente her.

Særeje

Hvis du som arvelader ikke tager stilling i dit testamente, vil dine arvingers arv indgå i den almindelige delingsformue med en eventuel ægtefælle. Medmindre arvingen og den pågældende ægtefælle selv opretter en ægtepagt. Konsekvensen heraf er, at arvingen skal aflevere halvdelen til sin ægtefælle eller dennes dødsbo i tilfælde af separation, skilsmisse eller ægtefællens død.

Hvad er særeje?

Rigtig mange arveladere har et stort ønske om at sikre, at arven ikke skal deles med en eventuel ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. Det kan sikres ved at nævne i testamentet, at arven skal være særeje.

En særejebestemmelse vil også være gyldig, selv om arven kommer til udbetaling på et tidspunkt, der ligger før arvingens indgåelse af ægteskab.

Typer

  • Fuldstændigt særeje
    Bestemmer du, at dine arvingers arv skal være fuldstændigt særeje, vil arven være særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dør arvingen før sin ægtefælle, vil arven være særeje. Det betyder, at den længstlevende ikke har mulighed for at sidde i uskiftet bo. Dette er vigtigt at holde sig for øje ved valg af særejeform.
  • Skilsmissesæreje
    Et skilsmissesæreje betyder, at arven vil være særeje i tilfælde af separation eller skilsmisse. Den vil derimod indgå i delingsformuen i tilfælde af død – uanset hvem der dør først.
  • Kombinationssæreje
    Kombinationssæreje er, som ordet antyder, en kombination af et fuldstændigt særeje og et skilsmissesæreje, sådan at arven vil være særeje ved separation eller skilsmisse og fuldstændigt særeje ved død, men kun hvis en bestemt af ægtefællerne dør først.

Ægtefæller

Du kan vælge, at arven skal være fuldstændigt særeje for din arving, hvis han/hun overlever sin ægtefælle. Men den skal være delingsformue, hvis din arving dør før sin ægtefælle, så giver det den fordel, at din arving som længstlevende ikke skal dele arven med dødsboet. Dermed skal arven ikke deles med det samme, med eventuelle andre arvinger eller kreditorer. Samtidigt vil arvingen forlods modtage ½ af boets værdi, inden der fordeles arv. At arven indgår i  delingsformuen, hvis arvingen dør før sin ægtefælle, sikrer, at ægtefællen ikke afskæres fra at sidde i uskiftet bo.

Har du brug for hjælp?

Vi er en del af Advokatgruppen, og kan derfor rådgive dig med stor erfaring. Vi kan også kombinere rådgivningen med andre emner inden for familieret, men også inden for andre retsområder.

Vi er mere end 50 kvalificerede medarbejder, og vi har eksperter inden for selskabsreterstatning, strafferethushandlertungvognsbranchenarbejdsret, og flere områder. Hold dig ikke tilbage med at kontakte os.